بسم الله الرحمن الرحیم

گفت : اصل اینه که دلت پاک باشه این ادا و اطوارها که بعضی ها انجام می دن مهم نیست

گفتم : اولا : اینها ادا و اطوار نیست و احکام الهی است

ثانیا : اونی که باید معین کنه چی اصله چی فرعه ما نیستیم بلکه خود خداست

ثالثا : اگر کسی چیزی رو که خدا گفته انجام بده ترک کنه و چیزی رو که خدا گفته ترک کن انجام  بده دلش پاک نمی مونه . توی حدیث هست که دل مانند یک صفحه سفید است که گناه لکه سیاهی روی اون ایجاد می کنه و به تدریج که گناه ها زیاد می شه دل به شکل کامل سیاه می شه .