بسم الله الرحمن الرحیم

طبق آیات قرآن کریم و روایات شریف حق حاکمیت بر مردم اختصاص به پیامبر و امامان معصوم  صلوات الله علیهم دارد و در زمان غیبت ایشان ، اختصاص به فقهاء جامع الشرایط دارد بنابراین هر کسی غیر از معصومان و فقهاء جامع الشرائط خود را بر مردم حاکم کند طاغوت است و همه کارهای او غاصبانه است چرا که چنین کسی همانطور که حق حاکمیت بر مردم را ندارد ، حق تصرف در بیت المال ، حق عزل و نصب مدیران بخشهای مختلف ، حق اعلان جنگ و صلح و حق به خطر انداختن جان مردم برای فتح سایر سرزمین های دیگر را هم ندارد بنابراین اعمال او هر چند به ظاهر خدمت به مردم یا خدمت به دین خدا به نظر آید ، نه تنها شایسته تقدیر نیست بلکه به خاطر غاصبانه بودن سزاوار سرزنش وعقاب هم است  به عنوان مثال شخصی که بچه ای را دزدیده حتی اگر بیش از پدر و مادر آن بچه به او خدمت کند مجرم محسوب می شود چرا که او سرپرستی این بچه را غصب کرده و او نه تنها حق نگهداری این بچه را ندارد بلکه حق انتخاب یک مدرسه خاص و یا حق انتخاب یک لباس خاص و حتی حق نقل مکان او را ندارد و همه این کارها برای او جرم محسوب می شود و مستحق مجازات است